سمیه خزائی مشاور برنامه ریزی امور بانوان شد

عضو سابق اشتغال و کارافرینی مجلس؛
خزائی مشاور برنامه ریزی امور بانوان شد


به گزارش پایگاه لسان به نقل از روزنامه یاران امروز سمیه خزایی عضو کارگروه اشتغال و کارافرینی مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی و عضو کارگروه صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در دور نهم ، به عنوان مشاور برنامه ریزی بانوان دبیر فراکسیون زیر ساخت ها و سیاحتی مجلس و مشاور امور بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی ( نوراباد و الشتر) منصوب شد. سمیه خزایی فارغ التصیل رشته مدیریت بازرگانی و بیش از ۱۲ سال است سابقه مدیریت کلان رسانه ای دارد. خزایی در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مدیر مسئول نمونه رسانه انتخاب گردیده است.// یاران امروز